โครงการประชุมและวิเคราะห์ความเสี่ยง เดือนตุลาคม 2559

โครงการประชุมและวิเคราะห์ความเสี่ยง เดือนตุลาคม 2559 วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด