แนวทางในการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด ปี 2560