ศูนย์ประสานงาน สสธท. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นายมานพ ศิริ

ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณืออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นายมานพ ศิริ จำนวน 1,045,568 บาทเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด