ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จำกัด

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 22 สิงหาคม 2558