รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 สิงหาคม 2566