รายงานตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด ประจำเดือน สิงหาคม 2562