รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566