รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิ้น ณ 30 เมษายน 2564