รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล ครั้งที่ 3