ประชุมใหม่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จ.นครนายก