ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครลงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ