การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (กองล้านที่ 1)

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (กองล้านที่ 1)

 • รับสมัครวันที่ 1-25 ก.พ. 63
 • อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
 • ค่าสมัคร 4,040 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ผู้สมัคร
 1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า
 4. สำเนาใบสำคัญอื่น (เปลี่ยนชื่อ สกุล)
 5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน
 • ผู้รับผลประโยชน์
 1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบสำคัญอื่น (เปลี่ยนชื่อ สกุล)