Category Archives: ภาพกิจกรรม

รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล ครั้งที่ 3

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด วันที่ 24 ธันวาคม 2559

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณส… Read more »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเดือนตุลาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเดือนตุลาคม 2559 วันที่ 2… Read more »

โครงการประชุมและวิเคราะห์ความเสี่ยง เดือนตุลาคม 2559

โครงการประชุมและวิเคราะห์ความเสี่ยง เดือนตุลาคม 25… Read more »

โครงการประชุมวิชาการคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก

โครงการประชุมวิชาการคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้า… Read more »

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านสหกรณ์จังหวัดนครนายก ที่ได้ไปรับตำแหน่งใหม่เป็นสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 31 มีนาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังห… Read more »

การเลือกตั้งคณะกรรการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ชุดที่ 22

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรการดำเนินการสหกรณ์ออม… Read more »

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด วันที่ 19 ธันวาคม 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด จัดระชุมใหญ่ส… Read more »

ศูนย์ประสานงาน สสธท. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นายมานพ ศิริ

ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณืออม… Read more »