Category Archives: ภาพกิจกรรม

รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล ครั้งที่ 3

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด วันที่ 24 ธันวาคม 2559

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด วันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเดือนตุลาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเดือนตุลาคม 2559 วันที่ 27 ตุลาคม 2559

โครงการประชุมและวิเคราะห์ความเสี่ยง เดือนตุลาคม 2559

โครงการประชุมและวิเคราะห์ความเสี่ยง เดือนตุลาคม 2559 วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด

โครงการประชุมวิชาการคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก

โครงการประชุมวิชาการคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านสหกรณ์จังหวัดนครนายก ที่ได้ไปรับตำแหน่งใหม่เป็นสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 31 มีนาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายกจำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับท่านสหกรณ์จังหวัดนครนายก ที่ได้ไปรับตำแหน่งใหม่เป็นสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

การเลือกตั้งคณะกรรการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ชุดที่ 22

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ชุดที่ 22 วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด วันที่ 19 ธันวาคม 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด จัดระชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00-12.00น. ณ ห้องกนกวรรณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ศูนย์ประสานงาน สสธท. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นายมานพ ศิริ

ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณืออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นายมานพ ศิริ จำนวน 1,045,568 บาทเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด