Category Archives: ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/งบการเงิน

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2566

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประกาศ เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการและการสรรหากรรมการ พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แกสมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง โครงการ ส่งเสริมการออม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด 4/2566 (ระยะเวลาฝาก 20 เดือน)

ประกาศ เรื่อง โครงการ ส่งเสริมการออม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด 3/2566 (ระยะเวลาฝาก 12 เดือน)

ประกอาศผู้ชนะการประกวนราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด