Category Archives: ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/งบการเงิน

ประกาศ เรื่อง โครงการ “ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ผู้ค้ำประกันรับสภาพหนี้ผูกพันเป็นลูกหนี้ชำระหนี้ชำระหนี้ทั้งหมดแทนผู้กู้ผิดนัดผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ ปี 2567”

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “ผู้รับจ้างเหมาทำความสะอาด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด”

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2567

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2567

โครงการ “ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ผู้มีอายุ 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ที่มีความต้องการใช้เงิน ด้วยเหตุจำเป็นในการดำเนินชีวิต และไม่สามารถกู้เงินสหกรณ์ประเภทสามัญตามปกติได้ ปี 2567”

ประกาศ เรื่อง โครงการ “ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ผู้มีอายุ 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ที่มีความต้องการใช้เงิน ด้วยเหตุจำเป็นในการดำเนินชีวิต และไม่สามารถกู้เงินสหกรณ์ประเภทสามัญตามปกติได้ ปี 2567”

โครงการ “ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ผู้มีอายุ 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ที่มีความต้องการใช้เงินด้วยเหตุจำเป็นในการดำเนินชีวิต และไม่สามารถกู้เงินสหกรณ์ประเภทสามัญตามปกติได้ 2567”

ประกาศ เรื่อง โครงการ “ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ผู้มีอายุ 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ที่มีความต้องการใช้เงินด้วยเหตุจำเป็นในการดำเนินชีวิต และไม่สามารถกู้เงินสหกรณ์ประเภทสามัญตามปกติได้ 2567”

ประกาศ เรื่อง โครงการ ส่งเสริมการออม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายบก จำกัด 3/2567 (ระยะเวลาฝาก 30 เดือน)

ประกาศ เรื่อง โครงการ ส่งเสริมการออม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายบก จำกัด 3/2567 (ระยะเวลาฝาก 30 เดือน)3 วัน สุดท้ายเท่านั้น📌

โครงการ ส่งเสริมการออม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายบก จำกัด 2/2567 (ระยะเวลาฝาก 24 เดือน)

ประกาศ เรื่อง โครงการ ส่งเสริมการออม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายบก จำกัด 2/2567 (ระยะเวลาฝาก 24 เดือน)3 วัน สุดท้ายเท่านั้น📌