Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง รับสมัครกรรมการเลือกตั้งและการสรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด (กกต.)

ประกาศหยุดวันทำการ เนื่องวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 , 7 กันยายน 2563

แจ้งเรื่อง รับชำระหนี้ และรีเงินกู้ฉุกเฉินประจำเดือน เมษายน 2563

สหกรณ์รับชำระ และรีเงินกู้ฉุกเฉินในวันที่ 30 เมษาย… Read more »

ประกาศ เรื่องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ประกาศ เรื่องพักชำระหนี้สามัญฯ

ประกาศ เรื่องพักชำระหนี้สามัญฯ *ผู้ประสงค์พักชำระแ… Read more »

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ของชุมนุมออมทรัพย์แห่งประเทศไทย รอบ 4/2563 – 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2563 (กอง 600,000)

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ของชุม… Read more »

การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (กองล้านที่ 2)

การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออม… Read more »

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (กองล้านที่ 1)

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์… Read more »