Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด

โครงการ “ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ผู้มีอายุ 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ที่มีความต้องการใช้เงิน ด้วยเหตุจำเป็นในการดำเนินชีวิต และไม่สามารถกู้เงินสหกรณ์ประเภทสามัญตามปกติได้ ปี 2567”

ประกาศ เรื่อง โครงการ “ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ผู้มีอายุ 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ที่มีความต้องการใช้เงิน ด้วยเหตุจำเป็นในการดำเนินชีวิต และไม่สามารถกู้เงินสหกรณ์ประเภทสามัญตามปกติได้ ปี 2567”

โครงการ “ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ผู้มีอายุ 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ที่มีความต้องการใช้เงินด้วยเหตุจำเป็นในการดำเนินชีวิต และไม่สามารถกู้เงินสหกรณ์ประเภทสามัญตามปกติได้ 2567”

ประกาศ เรื่อง โครงการ “ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ผู้มีอายุ 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ที่มีความต้องการใช้เงินด้วยเหตุจำเป็นในการดำเนินชีวิต และไม่สามารถกู้เงินสหกรณ์ประเภทสามัญตามปกติได้ 2567”

ประกาศ เรื่อง โครงการ ส่งเสริมการออม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายบก จำกัด 3/2567 (ระยะเวลาฝาก 30 เดือน)

ประกาศ เรื่อง โครงการ ส่งเสริมการออม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายบก จำกัด 3/2567 (ระยะเวลาฝาก 30 เดือน)3 วัน สุดท้ายเท่านั้น📌

โครงการ ส่งเสริมการออม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายบก จำกัด 2/2567 (ระยะเวลาฝาก 24 เดือน)

ประกาศ เรื่อง โครงการ ส่งเสริมการออม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายบก จำกัด 2/2567 (ระยะเวลาฝาก 24 เดือน)3 วัน สุดท้ายเท่านั้น📌

โครงการ ส่งเสริมการออม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายบก จำกัด 1/2567 (ระยะเวลาฝาก 12 เดือน)

ประกาศ เรื่อง โครงการ ส่งเสริมการออม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายบก จำกัด 1/2567 (ระยะเวลาฝาก 12 เดือน)3 วัน สุดท้ายเท่านั้น📌

แจ้งกำหนดยื่นคำขอกู้และจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน (กรณีผู้กู้รายเก่า/หักกลบหนี้คงค้าง) ประจำเดือน มกราคม 2567

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระพิเศษ (📌 อายุ 59 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปี ) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ม.ค. 67 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระพิเศษ (📌 อายุ 59 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปี ) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ม.ค. 67 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345http://www.matpf.com/…/2019-04-01-09-48-32/602-26-12-2566

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระปกติ (📌อายุ 20 – 59 ปี) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ม.ค. 66 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระปกติ (📌อายุ 20 – 59 ปี) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ม.ค. 66 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345http://www.matpf.com/…/2019-04-01-09-48-32/602-26-12-2566