Author Archives: admin

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2558 อยุ่ในระดับ มาตรฐาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2558 ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2558 อยุ่ในระดับ มาตรฐานดีเลิศ

ประกาศ เรื่องวิธีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแแทนผู้ครบวาระในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558

แบบสอบถามความต้องการของสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เภสัชกรสุนทร กิตติสุนทโรภาส

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เภสัชกรสุนทร กิตติสุนทโรภาส บิดาคุณสัญญา กิตติสุนทโรภาส (คณะกรรมการสหกรณ์ฯชุดที่ 21) คืนวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ วัดบ้านใหม่ ตบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จำกัด

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 22 สิงหาคม 2558

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้กู้เงินฉุกเฉิน