แบบสอบถามความต้องการของสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด