สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2558 อยุ่ในระดับ มาตรฐาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2558 ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2558 อยุ่ในระดับ มาตรฐานดีเลิศ