รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด