รายงานการตรวจสอบบัญชี สำหรับงวด 6 เดือน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562)