รายงานการตรวจสอบกิจการของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข นครนายก จำกัด ประจำเดือนมิถุนายน 2562