รายการย่อแสดงสินทร้พย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2566