รายการย่อแสดงสินทร้พย์และหนี้สิน ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567