รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567