รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2566