รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พฤษภาคม 2566