รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565