รายการย่อทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566