รับคณะทำงานจากสสธท.(ล้านที่1) เพื่อเก็บข้อมูลใบสมัครสมาชิก