ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเดือนตุลาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเดือนตุลาคม 2559 วันที่ 27 ตุลาคม 2559