ประกาศ เรื่อง “ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ผู้มีอายุ 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ที่มีความต้องการใช้เงินด้วยเหตุจำเป็นในการดำเนินชีวิต และไม่สามารถกู้เงินสหกรณ์ประเภทสามัญตามปกติได้ ปี2566”