ประกาศ เรื่อง โครงการ “ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ผู้ค้ำประกันรับสภาพหนี้ผูกพันเป็นลูกหนี้ชำระหนี้ชำระหนี้ทั้งหมดแทนผู้กู้ผิดนัดผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ ปี 2567”