ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “ผู้รับจ้างเหมาทำความสะอาด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด”