ประกาศ เรื่อง คำแนะนำในการใช้สิทธิ์เลือกกรรมการสหกรณ์ฯ