ประกาศ เรื่องวิธีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแแทนผู้ครบวาระในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558