ประกาศ สหกรณ์ฯ รับชำระหนี้และกู้เงินฉุกเฉิน (หักกลบหนี้เก่า) วันที่ 30 เมษายน 2564 ก่อน 10.00 น. วันเดียวเท่านั้น