ประกาศเรื่อง โครงการ ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือ สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนเหลือไม่ถึงร้อยละ 30