ประกาศเรื่อง โครงการ การให้กู้เงินแก่สมาชิก ผู้มีอายุ 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ที่มีภาระหนี้สินสูง และต้องการลดหนี้ และไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งอื่นได้ (โครงการ2)

ระยะเวลาโครงการ 1 – 31 ตุลาคม 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 089-7543345