คณะกรรมการ ชุดที่ 25

คณะกรรมการ ชุดที่ 25

นางสาวศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ
ประธานกรรมการ
นางดวงใจ นาลทอง
กรรมการ / เหรัญญิก
นายศรีสวัสดิ์ นันทโกวัฒน์
กรรมการ
นางอัมพวัน แจ่มศรี
กรรมการ
นายธวัชชัย ดีทองสุข
กรรมการ
นายยอดชาย สุวรรณธาร
กรรมการ
นางทวินันท์ หะมณี
กรรมการ
จ.ส.อ วิศาล คนเสงี่ยม
กรรมการ
นายสุพรรณ มะลิวัลย์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายบุญชู กันบัวลา
กรรมการ / เลขานุการ
นายธรรมรัตน์ ชายน้ำเค็ม
กรรมการ
นางเนตรอรุณ วรรณพาหุล
กรรมการ
นางสาวอรทัย ฟ้าหทัย
กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

นางสาวนิชาภา ประสงค์ดี
ผู้จัดการ
นางสาวเมธาวี ใจยงค์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวสุดารัตน์ สุริวงษ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวเกศราภรณ์ ศรุธทรัพย์
เจ้าหน้าที่บัญชี