คณะกรรมการ ชุดที่ 30

คณะกรรมการ ชุดที่ 30

นางสาวศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ
ประธานกรรมการ
นายสุรพงษ์ พุฒซ้อน
รองประธานคนที่ 1
นายสัญญา กิตติสุนทโรภาศ
รองประธานคนที่ 2
นางดวงใจ นวลทอง
กรรมการ/เหรัญญิก
นายวิศาล คนเสงี่ยม
กรรมการ
นายธรรมรัตน์ ชายน้ำเค็ม
กรรมการ
นายสัญญา พุ่มจันทร์
กรรมการ
นางสาวอรทัย ฟ้าหทัย
กรรมการ
นางสาวแสงดาว ดีเส็ง    
กรรมการ
นางสาวอรอนงค์ คนเสงี่ยม
กรรมการ
นางสาวปราณี อินทรศิริ
กรรมการ
นายธัณรินทร์ รุธิรวัฒน์
กรรมการ

นายสุเมธ บำรงจิตต์
กรรมการ/เลขานุการ