คณะกรรมการ ชุดที่ 28

คณะกรรมการ ชุดที่ 28

นายธณูเกียรติ ใจยงค์
ประธานกรรมการ
นางสาวศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ
รองประธานคนที่ 1
นางดวงใจ นวลทอง
รองประธานคนที่ 2
นางดวงเดือน ประสงค์ดี
กรรมการ/เหรัญญิก
นายศรีสวัสดิ์ นันทโกวัฒน์
กรรมการ
นางเนตรอรุณ วรรณพาหุล
กรรมการ
นายบุญชู กันบัวลา
กรรมการ
นายสัญญา พุ่มจันทร์
กรรมการ
นางสุจิน มินสวัสดิ์
กรรมการ
นายสัญญา กิตติสุนทโรภาศ
กรรมการ
นายสุเมธ บำรุงจิตต์
กรรมการ
นายปราโมทย์ สรังษี
กรรมการ

นายทรงพล พรมหมศร
กรรมการ
นางมาลี รุ่งเจริญ
กรรมการ
นายวีรชัย ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
กรรมการ/เลขานุการ