คณะกรรมการ ชุดที่ 27

คณะกรรมการ ชุดที่ 27

นายธณูเกียรติ ใจยงค์
ประธานกรรมการ
นางสาวศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ
รองประธานคนที่ 1
นางดวงใจ นวลทอง
รองประธานคนที่ 2
นางดวงเดือน ประสงค์ดี
กรรมการ/เหรัญญิก
นายสัญญา พุ่มจันทร์
กรรมการ
นางสาวอรทัย ฟ้าหทัย
กรรมการ
นายสุรพงษ์ พุฒซ้อน
กรรมการ
นายศรีสวัสดิ์ นันทโกวัฒน์
กรรมการ
นายปราโมทย์ สรังษี
กรรมการ
นายสุนทร บุญเขียน
กรรมการ
นายสัญญา กิตติสุนทโรภาศ
กรรมการ
นายธวัชชัย ดีทองสุข
กรรมการ

นายธรรมรัตน์ ชายน้ำเค็ม
กรรมการ
นางมาลี รุ่งเจริญ
กรรมการ
นายวีรชัย ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
กรรมการ/เลขานุการ