ประกาศหยุดวันทำการ เนื่องวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 , 7 กันยายน 2563

แจ้งเรื่อง รับชำระหนี้ และรีเงินกู้ฉุกเฉินประจำเดือน เมษายน 2563

สหกรณ์รับชำระ และรีเงินกู้ฉุกเฉินในวันที่ 30 เมษายน 2563(วันเดียว)

เนื่องจากต้นเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 1-3 ตรงกับวันหยุด

ประกาศ เรื่องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ประกาศ เรื่องพักชำระหนี้สามัญฯ

ประกาศ เรื่องพักชำระหนี้สามัญฯ *ผู้ประสงค์พักชำระและผู้ค้ำประกันต้องเซนเอกสารด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 , 089-7543345

ประกาศเรื่อง โครงการ ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือ สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนเหลือไม่ถึงร้อยละ 30

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด พ.ศ.2563

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ของชุมนุมออมทรัพย์แห่งประเทศไทย รอบ 4/2563 – 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2563 (กอง 600,000)

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ของชุมนุมออมทรัพย์แห่งประเทศไทย รอบ 4/2563 – 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2563 (กอง 600,000)

 • ค่าสมัคร 4,840 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ผู้สมัคร
 1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า
 4. สำเนาใบสำคัญอื่น (เปลี่ยนชื่อ สกุล)
 5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน
 • ผู้รับผลประโยชน์
 1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบสำคัญอื่น (เปลี่ยนชื่อ สกุล)

ข้อมูลเพิ่มเติม ลิ้งค์ด้านล่าง
http://www.fscct.or.th/

การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (กองล้านที่ 2)

การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (กองล้านที่ 2)

 • รับสมัครวันที่ 1-25 ก.พ. 63
 • อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
 2. สำเนาหนังสือสำคัญ สสธท.
 3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (กองล้านที่ 1)

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (กองล้านที่ 1)

 • รับสมัครวันที่ 1-25 ก.พ. 63
 • อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
 • ค่าสมัคร 4,040 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ผู้สมัคร
 1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า
 4. สำเนาใบสำคัญอื่น (เปลี่ยนชื่อ สกุล)
 5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน
 • ผู้รับผลประโยชน์
 1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบสำคัญอื่น (เปลี่ยนชื่อ สกุล)

รายงานกิจการประจำปี62

รายงานกิจการประจำปี62