ประกาศ เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ เลือกตั้งและสรรหากรรมการสหกรณ์ฯ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งและสรรหากรรมการสหกรณ์ฯ

ประกาศเรื่อง รับสมัครกรรมการเลือกตั้งและการสรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด (กกต.)

ประกาศหยุดวันทำการ เนื่องวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 , 7 กันยายน 2563

แจ้งเรื่อง รับชำระหนี้ และรีเงินกู้ฉุกเฉินประจำเดือน เมษายน 2563

สหกรณ์รับชำระ และรีเงินกู้ฉุกเฉินในวันที่ 30 เมษายน 2563(วันเดียว)

เนื่องจากต้นเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 1-3 ตรงกับวันหยุด

ประกาศ เรื่องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก