กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมกนกวรรณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท