การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ของชุมนุมออมทรัพย์แห่งประเทศไทย รอบ 4/2563 – 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2563 (กอง 600,000)

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ของชุมนุมออมทรัพย์แห่งประเทศไทย รอบ 4/2563 – 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2563 (กอง 600,000)

 • ค่าสมัคร 4,840 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ผู้สมัคร
 1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า
 4. สำเนาใบสำคัญอื่น (เปลี่ยนชื่อ สกุล)
 5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน
 • ผู้รับผลประโยชน์
 1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบสำคัญอื่น (เปลี่ยนชื่อ สกุล)

ข้อมูลเพิ่มเติม ลิ้งค์ด้านล่าง
http://www.fscct.or.th/