การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (กองล้านที่ 2)

การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรอบ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (กองล้านที่ 2)

  • รับสมัครวันที่ 1-25 ก.พ. 63
  • อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
  2. สำเนาหนังสือสำคัญ สสธท.
  3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน