การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด วันที่ 19 ธันวาคม 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด จัดระชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00-12.00น. ณ ห้องกนกวรรณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก